หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บริการของเรา
อัตราค่าบริการ
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา
บริการของเรา
บริการด้านบัญชีและภาษีอาการ
ตรวจสอบบัญชี
งานที่ปรึกษาวางรูประบบบัญชี
บริการงานทะเบียน
กฎหมายและนิติกรรม
บริการด้านบัญชีและภาษีอาการ
      
จัดทำบัญชี บันทึกรายการทางบัญชี ตามมาตฐานการบัญชีรับรองทั่วไป 
บันทึกรายการด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี ที่กรมสรรพากรยอมรับ
บริการจัดทำรายงาน   ภาษีซื้อ-ภาษีขาย   ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
บริการจัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนพร้อมยื่นภาษี (ภ.ง.ด.1,3,53)
จัดทำ ยื่นแบบ บช.1 สำหรับที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ
บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม   แจ้งเข้า-แจ้งออก
ปิดงบการเงินรายปีและประสานงานกับผู้สอบบัญชี พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน
ยื่นงบการเงิน พร้อมเอกสารประกอบ ต่อกรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์
บริการเข้าพบให้คำชี้แจงต่อ,ประกันสังคม,กรมสรรพากร,สำนักงานบัญชีท้องที่(กระทรวงพาณิชย์),ตำรวจเศรษฐกิจ
ให้คำปรึกษา สำหรับกิจการที่ขาดส่งงบการเงินหลายปี

www.atcaccount.com
บริษัท บัญชีและที่ปรึกษาไทย จำกัด 285/107 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

 Tel : 08-1626-6952
 Email : sk.songkram@gmail.com, info@atcaccount.com

 ID Line : SONGKRAMP

ตรวจสอบอีเมล์ 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.